ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ

“ผู้รับจ้าง” ในเอกสารฉบับนี้ คือ ทิงค์แวร์ โดย บริษัท พีเอสไอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
“ผู้ว่าจ้าง” คือลูกค้าที่จะลงนามในท้ายข้อตกลงฉบับนี้

1. ในการยืนยันการเสนอราคานี้ ถือว่าผู้ว่าจ้างได้ยืนยันการได้มาซึ่งสิทธิ์ในลายพิมพ์ และสิทธิ์ในการผลิตเสื้อจากลายพิมพ์ดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
2. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างประสงค์จะเปลี่ยนแปลงลายพิมพ์ อันเกินกว่าแม่พิมพ์เดิมจะสามารถนำมาใช้ได้ ผู้ว่าจ้างเข้าใจเป็นอันดีว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการทำตัวอย่างเพิ่มเติมจากการเปลี่ยนแปลงนั้น
3. หากมีการยกเลิกคำสั่งซื้อภายหลังจากผลิตชิ้นงานตัวอย่างไม่ว่าจะเกิดจากผู้รับจ้าง หรือผู้ว่าจ้าง และไม่ว่าจะกรณีใด ทางผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในการผลิตไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหรือสินค้าจริง
4. ชิ้นงานตัวอย่างเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างพิจารณาชิ้นงานตัวอย่างผ่านเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งคืนชิ้นงานตัวอย่างให้กับผู้รับจ้าง
5. ผู้รับจ้างจะออกใบกำกับภาษีให้กับนิติบุคคลที่ลงทะเบียนไว้ โดยผู้ว่าจ้างสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 3 ได้จาก ค่าพิมพ์เท่านั้น กรณีออกใบกำกับภาษีในนามบุคคลธรรมดา ผู้ว่าจ้างจะไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
6. กรณีที่ผู้ว่าจ้างชำระเงินเกินกำหนดเวลาจากวันที่ส่งมอบสินค้า ทางผู้รับจ้างสามารถคิดดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อปี ตามจำนวนวันที่ชำระเงินล่าช้า จนกว่าจะได้การรับชำระ
7. หากพบสินค้าบกพร่อง ทางผู้ว่าจ้างต้องส่งคืนสินค้าชิ้นดังกล่าว ภายใน 3 วันทำการ หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ทางผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยใดๆ และถือว่าการส่งมอบเป็นไปอย่างสมบูรณ์แล้ว
8. หากสินค้าที่ส่งมอบมีความบกพร่อง และผู้ว่าจ้างปฏิเสธการรับสินค้า ผู้รับจ้างจะผลิตสินค้าใหม่เพื่อให้ครบจำนวนตามการเสนอราคาที่ได้ตกลงกันก่อนหน้า
9. สินค้าที่บกพร่อง ให้ถือว่าสินค้านั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจ้าง ทางผู้รับจ้างสามารถทำประการใดกับทรัพย์สินนั้นก็ได้
10. กรณีสั่งผลิตงานเพิ่มเติม ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการรับผลิตสินค้าขั้นต่ำที่ 50 ชิ้น
11. ผู้รับจ้างสามารถใช้สินค้า และภาพสินค้าที่พิมพ์สำเร็จแล้ว เฉพาะการประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการของผู้รับจ้างได้ตามสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การลงนามท้ายเงื่อนไขและข้อกำหนดในการเสนอราคาฉบับ จะถือว่าท่านยอมรับการเสนอราคาและยินยอม เป็น “ผู้ว่าจ้าง” ตามข้อความข้างต้น

(ลงชื่อ)